مسیرهای زندگی

حرکت در بزرگ‌راه، راحت‌تر از رانندگی در کوچه‌های باریک است. حرکت در کوچه‌های باریک‌ راحت‌تر از حرکت در کوره‌راه‌هاست. مسیر زندگی ما، بزرگ‌راه است یا کوره راه؟
مسیر هرچه که باشد، ما ناگزیر از حرکت هستیم. گاهی مسیرها هموارتر و گاه پر پیچ و خم‌تر. اما همیشه ردپایی هست که آن را بگیریم و دنبال کنیم. کافی است خوب نگاه کنیم!

فهرست