ساختارسازی‌های زنانه

اگر کسی در سمت ناخدای کشتی به خوبی عمل نکند، یا نتواند تمام ظرفیتش را به کار بگیرد، مشکل از کجاست؟ ممکن است کم‌کاری از خودش باشد که با تمام توان کار نمی‌کند یا مهارت‌های لازم برای این کار را یاد نگرفته است. ولی یک احتمال دیگر هم هست. شاید جای او در کشتی و دریا نیست. شاید این فرد بتواند یک خلبان عالی شود. یا شاید این کشتی، کشتی مناسبی برای ملوانی او نیست…

فهرست