نصرت الهی

با وجود همه‌ی پیشرفت‌هایی که علم هواشناسی کرده است، هنوز هم نمی‌شود دقیق طوفان‌های پیش‌رو را پیش‌بینی کرد. . از طرفی مقابله با یک سری از طوفان‌ها خارج از توان و قدرت ماست. طوفان‌ها می‌آیند و هر چه را که ساخته‌ایم بهم می‌زنند. مخصوصا اگر بخواهیم در میان این طوفان‌ها مسیر را هم پیدا کنیم و پیش برویم که کار به شدت سخت‌تر هم می‌شود.
پس دیگر با چه امید و انگیزه‌ای باید سعی در راندن کشتی در این دریای طوفانی داشت؟

فهرست