کلان مسائل

وقتی زنجیره‌ای از جزیره‌ها با شمار بسیار زیاد در کنار هم قرار می‌گیرند، به آن‌ها مجمع الجزایر گفته می‌شود. اما وقتی مجموعه‌ای از مسائل به هم پیوسته و بی‌شمار در کنار هم قرار می‌گیرند چه طور؟
مسائل کشور، در کنار هم، مجموعه‌ای از مسائل مرتبط و به هم پیوسته به اسم کلان مسائل تشکیل می‌دهند. برای پیش رفتن در مسیر تخصصی‌مان خوب است جایگاه هر کدام از کلان مسائل، ریز مسئله‌های ذیل آن‌ها و راهکارهای عملیاتی برای ورود به مسائل را بدانیم.
برای دقیق شدن در مسائلی که فکر می‌کنیم ممکن است بتوانیم به حل آن‌ها بپردازیم، لازم است سفری به عمق بعضی از مسائل این مجمع المسائل داشته باشیم.

فهرست