ارزش‌ها

در زمان‌های قدیم ملوانان برای این که مسیرشان را پیدا کنند از ستاره‌ی قطبی کمک می‌گرفتند. ستاره‌ی قطبی ستاره‌ای است که موقعیت محلش نسبت به ناظر ساکن روی زمین تغییر نمی‌کند و همیشه جهت شمال را نشان می‌دهد.
هرکدام از ما در عمق وجودمان نیاز به چیزی داریم که به سمت آن حرکت کنیم و اهدافمان را در راستای آن تعیین کنیم. «ارزش» ستاره‌ی قطبی ماست، و در هر جای مسیر می‌تواند جهت ادامه‌ی حرکت را مشخص کند.

فهرست