مسئله‌محوری

وقتی می‌خواهیم پا به رکاب بگذاریم و حرکت را آغاز کنیم، باید بدانیم می‌خواهیم به کدام سمت حرکت کنیم. اما قبل از آن اصلا باید بفهمیم که روش فهمیدن مسیر درست چیست! باید دنبال این بود که بهترین تحصیلات چیست؟ بهترین کار و شغل چیست؟ یا کدام مولفه دیگر هست که باید آن را پیدا کرد و در مسیر رسیدن به آن رکاب زد؟ چه طور باید به شک و تردیدها غلبه کرد، وقفه‌ها را پشت سر گذاشت و تصمیم درستی گرفت؟

فهرست