انگاره‌ها

اغلب تصمیم‌گیری‌های ما بر مقدماتی بنا شده‌اند که درستی‌شان را از پیش پذیرفته‌ایم. ولی گاهی تمام این مقدمات واقعا درست نیستند. انگاره‌های باورهایی هستند که از این پیش‌فرض‌ها شکل می‌گیرند و اگر پیش‌فرضی درست نباشد، انگاره‌های برآمده از آن نیز درست نخواهند بود و این انگاره‌های غلط نمی‌توانند به تصمیمی درست و منطقی منجر شوند.
پس برای یک انتخاب درست ناگریز از کشف انگاره‌هایمان هستیم. ولی چطور می‌توانیم این کار را بکنیم؟
شاید خوب باشد خودمان را به یک دادگاه ببریم.

فهرست